Gweithredu dros Blant

Mae Gweithredu dros Blant  yn rhoi cyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd gyflawni eu potensial a gwneud y gorau o’u bywydau.

Drwy Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir Gaerfyrddin, mae Gweithredu dros Blant yn darparu amrywiaeth o raglenni rhianta sy’n cynnig offer, sgiliau a gwybodaeth ymarferol i helpu rhieni gyda phlant neu bobl ifanc rhwng 0-19 oed.

Rhaglenni rhianta gan gynnwys Ymdrin ag Ymddygiad Plant, Cysylltiadau Teuluol Rhaglen Anogaeth (3-11 oed) a TAKE3 (13-16 oed).

Mae Therapydd Teuluol yn cynnig cymorth i aelodau unigol o’r teulu a theuluoedd cyfan i’w helpu i ddechrau delio â materion a chyflawni eu nodau.

Mae Therapydd Chwarae yn gweithio gyda phlant 3-11 oed sydd ag anghenion cymhleth i’w helpu i ddod o hyd i ffyrdd priodol o brosesu eu profiadau a’u teimladau.

Gall Gweithredu dros Blant hefyd gefnogi rhieni sydd wedi gwahanu i helpu i wella cydrianta plentyn.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth: 01554 745150

 

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up