Children and teacher eating snack

Gweithredu dros Blant

Gweithredu dros Blant 

Mae’r cymorth yn cynnwys – Rhaglenni rhianta yn seiliedig ar dystiolaeth mewn sefyllfa grŵp (e.e. Ymdrin ag Ymddygiad Plant, Dod i adnabod eich babi, Rhaglen Maeth Cysylltiadau Teuluol (3-11 oed), TAKE3 (13-16 oed).

Cymorth rhianta pwrpasol ar gyfer teuluoedd yn eu cartref eu hunain lle bo’n briodol e.e. Byw â’r Glasoed, Dull Solihull. Offer, sgiliau a gwybodaeth ymarferol i gynorthwyo ac arwain rhieni sydd â phroblemau â’u perthynas i gyflawni newidiadau cadarnhaol.

Gweithio gyda rhieni sydd wedi ymwahanu er mwyn eu helpu i rianta’r plentyn ar y cyd yn well.

Cymorth i rieni beichiog a rhieni newydd ddatblygu arferion rhianta ymatebol ac sy’n meithrin.

Cefnogaeth therapiwtig i deuluoedd sydd â phroblemau cymhleth er mwyn helpu i wella eu perthynas a’u hymlyniad, sydd ar gael drwy’r Therapydd Systemig.

Therapydd Chwarae i blant ag anghenion cymhleth.

Ffôn: 01554 745150

 

 

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up