Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid 10-18 oed

Mae Gweithwyr Cymorth Ieuenctid yn helpu pobl ifanc sy’n agored i niwed rhwng 10 a 18 oed i feithrin gwydnwch a datblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i fyw, dysgu a chyflawni.

Wedi’i lleoli mewn ysgolion uwchradd ledled Sir Gaerfyrddin, mae Gweithwyr Cymorth Ieuenctid yn cynnig cymorth ynghylch ymddygiad, cydberthnasau, pwysau gan gyfoedion, iechyd ac addysg i alluogi pobl ifanc i gymryd mwy o reolaeth dros eu bywydau a gwneud dewisiadau mwy hyddysg.

Cysylltwch â’r gwasanaeth drwy eich ysgol neu ffoniwch 01554 744322.

Mae Gweithwyr Ieuenctid ôl-16 yn cefnogi pobl ifanc 18-25 oed a’u teuluoedd, er mwyn helpu i sicrhau eu bod yn cyrraedd eu potensial.

Maent yn hyrwyddo addysg, cyflogaeth, hyfforddiant a chyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc a byddant yn gweithio gyda hwy ar gydberthnasau, incwm, tai a’u hiechyd a’u lles emosiynol.

Cysylltwch â’r gwasanaeth ar 01554 744322

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button