Smiling Outreach worker

Cymorth Ieuenctid 10-18 oed

Cefnogi pobl ifanc 10-18 oed a’u teuluoedd i sicrhau eu bod yn gwireddu eu potensial.

Mae Gweithwyr Ieuenctid yn helpu pob ifanc sydd efallai wedi dioddef Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, er mwyn eu helpu i feithrin cydnerthedd i ddatblygu’r sgiliau y mae eu hangen arnynt er mwyn byw, dysgu a chyflawni.

Cynorthwyo â materion ynghylch ymddygiad, perthnasoedd, pwysau gan gyfoedion, iechyd ac addysg i alluogi pobl ifanc i gael mwy o reolaeth dros eu bywydau a gwneud dewisiadau mwy gwybodus.

Gweithio’n agos ag ysgolion cynradd ac uwchradd i nodi plant a phobl ifanc agored i niwed, a allai fod angen cymorth ychwanegol yn ystod cyfnodau pontio.

Atgyfeiriadau gan sefydliadau partner gan gynnwys: TAF; Gyrfa Cymru; Colegau, Ysgolion, Bwrdd Iechyd Lleol.

Ffôn: 01554 744322

Gwaith Ieuenctid Ôl-16

Cefnogi pobl ifanc 16-15 oed a’u teuluoedd i sicrhau eu bod yn gwireddu eu potensial.

Darparu cymorth wedi’i dargedu ar gyfer pobl ifanc sydd efallai wedi dioddef Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, i’w helpu i feithrin cydnerthedd i ddatblygu’r sgiliau y mae eu hangen arnynt er mwyn byw, dysgu a chyflawni.

Cynorthwyo pobl ifanc i gael mwy o reolaeth dros eu bywydau a gwneud dewisiadau mwy gwybodus.

Hyrwyddo addysg, cyflogaeth, hyfforddiant a chyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc.

Gweithio gyda phobl ifanc agored i niwed yn unigol ac mewn grŵp ar bynciau megis perthnasoedd, incwm, tai a’u hiechyd a lles emosiynol.

Ffôn: 01554 744322

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up