DASH (Elusen sy’n ymdrin â Cham-drin Domestig)

People sitting around desk

DASH (Elusen sy’n ymdrin â Cham-drin Domestig)

DASH (Elusen sy’n ymdrin â Cham-drin Domestig) Gwasanaeth Camdrin Domestig Caerfyrddin , Calan a Threshold.

Plant a phobl ifanc rhwng 0 a 16 oed, sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, sy’n cael (neu wedi cael) profiad o gam-drin domestig.

Cymorth sy’n briodol o ran oedran ar ffurf sesiynau un i un neu sesiynau grŵp ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu heffeithio gan gam-drin domestig.

Cymorth i blant a phobl ifanc ddeall eu hemosiynau, hunan-barch, cynllunio diogelwch a pherthnasoedd iach.

Cynorthwyo’r berthynas rhwng y rhiant a’r plentyn/person ifanc i hybu perthynas ac ymlyniad cadarnhaol.

Cymorth i rieni ddeall effaith cam-drin domestig ar blant a phobl ifanc.

Cynorthwyo rhieni i ddeall pwysigrwydd cefnogi eu plant gyda’u dysgu drwy fynychu’r ysgol yn rheolaidd.

Cynorthwyo plant sydd wedi mabwysiadu strategaethau ymdopi gwael i ddod o hyd i ffyrdd eraill o reoli eu teimladau.

 

Gwasanaeth Camdrin Domestig Caerfyrddin: 01267 238410

Threshold (Llanelli):  01554 752422

Calan DVS (Amman Valley):  01269 597474

Carmarthen Domestic Abuse Service Logo Square

Threshold DAS logo square

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up