DASH (Elusen sy’n ymdrin â Cham-drin Domestig)

People sitting around desk

DASH (Elusen sy’n ymdrin â Cham-drin Domestig)

DASH (Elusen sy’n ymdrin â Cham-drin Domestig) Gwasanaeth Camdrin Domestig Caerfyrddin , Calan a Threshold.

Plant a phobl ifanc rhwng 0 a 16 oed, sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, sy’n cael (neu wedi cael) profiad o gam-drin domestig.

Cymorth sy’n briodol o ran oedran ar ffurf sesiynau un i un neu sesiynau grŵp ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu heffeithio gan gam-drin domestig.

Cymorth i blant a phobl ifanc ddeall eu hemosiynau, hunan-barch, cynllunio diogelwch a pherthnasoedd iach.

Cynorthwyo’r berthynas rhwng y rhiant a’r plentyn/person ifanc i hybu perthynas ac ymlyniad cadarnhaol.

Cymorth i rieni ddeall effaith cam-drin domestig ar blant a phobl ifanc.

Cynorthwyo rhieni i ddeall pwysigrwydd cefnogi eu plant gyda’u dysgu drwy fynychu’r ysgol yn rheolaidd.

Cynorthwyo plant sydd wedi mabwysiadu strategaethau ymdopi gwael i ddod o hyd i ffyrdd eraill o reoli eu teimladau.

 

Gwasanaeth Camdrin Domestig Caerfyrddin: 01267 238410

Threshold (Llanelli):  01554 752422

Calan DVS (Amman Valley):  01269 597474

Carmarthen Domestic Abuse Service Logo Square

Threshold DAS logo square

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up