DASH (Elusen sy’n ymdrin â Cham-drin Domestig)

People sitting around desk

DASH (Elusen sy’n ymdrin â Cham-drin Domestig)

 Elusen sy’n ymdrin â Cham-drin Domestig (DASH) – DASH Gwasanaeth Camdrin Domestig Caerfyrddin , Calan a Threshold.

Mae DASH yn cefnogi plant a phobl ifanc rhwng 0-16 oed sydd wedi gweld neu brofi cam-drin domestig yn y cartref.

Mae’r prosiect yn cynnig sesiynau un i un, cymorth grŵp a gweithgareddau i helpu plant a phobl ifanc i ddeall eu hemosiynau, dysgu am berthnasoedd iach, cynyddu eu hyder a’u hannog i fynegi eu hunain a chael hwyl.

Gall DASH hefyd helpu rhieni i adeiladu perthynas well gyda’u plant a deall effaith cam-drin domestig arnyn nhw.

Gwasanaeth Camdrin Domestig Caerfyrddin: 01267 238410

Threshold (Llanelli):  01554 752422

Calan DVS (Amman Valley):  01269 597474

Carmarthen Domestic Abuse Service Logo Square

Threshold DAS logo square

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up