Smiling Outreach worker

Tîm Arbenigol Iechyd Ieuenctid Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Mae Tîm Iechydm Iechyd Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn cefnogi pobl ifanc  rhwng 11-25 oed sy’n agored i niwed, nad ydynt mewn addysg,  cyflogaeth na hyfforddiant ac sydd â mynediad cyfyngedig at wasanaethau iechyd.

Maen nhw’n cynnig cymorth un i un i bobl ifanc ar faterion fel gorbryder, iselder, hunan-niwed, patrymau meddwl negyddol neu annefnyddiol, ymddygiad rhywiol amhriodol neu niweidiol.

Gall y tîm hefyd helpu rhieni i gynyddu eu gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth o sut i gefnogi person ifanc â phroblemau emosiynol ac iechyd meddwl.

Cysylltwch â 01554 748085

 

 

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up