Smiling Outreach worker

Tîm Arbenigol Iechyd Ieuenctid Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sy’n agored i niwed, nad ydynt mewn addysg briff ffrwd neu nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, a’u teuluoedd.

Cymorth ac ymyrraeth gynnar uniongyrchol i bobl ifanc a’u teuluoedd ynghylch anghenion iechyd penodol a nodwyd drwy asesiadau JAFF neu bobl ifanc sy’n agored i niwed, h.y. y rheiny nad ydynt mewn addysg brif ffrwd, neu nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

Darparu cymorth un i un i bobl ifanc ar faterion megis; gorbryder, iselder, hunan-niweidio, patrymau meddwl negyddol neu rwystrol, ymddygiad rhywiol amhriodol ac ymddygiad niweidiol. Gweithio gyda phobl ifanc i nodi materion sylfaenol a datblygu cynllun ar y cyd â’r person ifanc i leihau’r risg.

Mae ymyriadau yn cynnwys dulliau Therapi Ymddygiad Gwybyddol, Cyfweliadau Ysgol, Ymyriadau Byr sy’n Canolbwyntio ar Ddatrysiadau.

 

FFÔN: 01554 748085

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up