Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd as Ysgolion

Mae Gwasanaeth Cymorth Ysgolion y Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) yn gweithio gyda’r Tîm TAF Canolog. Bydd Gwasanaeth Cymorth Ysgolion TAF yn darparu cymorth uniongyrchol i staff ysgolion a’r teuluoedd sydd â phlant rhwng 3 ac 11 oed.

Bydd Gwasanaeth Cymorth Ysgolion TAF yn gwneud y canlynol:

Gweithio gydag ysgolion:

  • Helpu staff ysgolion drwy ddarparu cyngor a chymorth cynnar i deuluoedd mewn perthynas â’u hanghenion e.e. ymddygiad, rhianta, profedigaeth, chwarae cadarnhaol, presenoldeb.
  • Rhaglenni rhianta grŵp yn yr ysgolion megis Ymdrin ag Ymddygiad Plant a’r Rhaglen Feithrin Cysylltiadau Teuluol.

Cefnogi rhieni ar sail un i un ac mewn grwpiau er mwyn:

  • gosod a chynnal ffiniau priodol a bod yn enghraifft gadarnhaol dda;
  • datrys achosion o wrthdaro o ran eu perthynas a mynd i’r afael â rhwystrau sy’n atal teuluoedd rhag gweithredu’n effeithiol;
  • lleihau straen a gwella eu gallu ymdopi.
Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button