Children and teacher eating snack

Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd a Chymorth Seicoleg Addysg a Phlant

Teuluoedd, plant a phobl ifanc rhwng 0 a 19 oed sy’n agored i niwed ledled Sir Gaerfyrddin sydd dan y trothwy statudol.

Gall Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd:

Weithio gyda rhieni i greu amgylchedd cartref sefydlog ac sy’n meithrin, pennu a chynnal terfynau priodol, a chynnig esiampl gadarnhaol er mwyn helpu teuluoedd i newid patrymau ymddygiad.

Gweithio gyda rhieni i leihau straen a gwella eu gallu ymdopi.

Gweithio gyda rhieni sydd wedi ymwahanu er mwyn eu helpu i rianta’r plentyn ar y cyd yn well.

Cefnogi rhieni i helpu eu plant i ddatblygu agweddau ac uchelgeisiau cadarnhaol: drwy hyrwyddo pwysigrwydd mynychu’r ysgol yn rheolaidd, yn yr ysgol gynradd ac uwchradd.

Cefnogi rhieni drwy ddarparu rhaglenni rhianta sydd wedi’u seilio ar dystiolaeth: e.e. Dod i adnabod eich babi, Ymdrin ag Ymddygiad Plant, Rhaglen Maeth Cysylltiadau Teuluol, TAKE3

 

Gall y Seicolegydd Addysg a Phlant:

Ddarparu rhwng 4 a 6 sesiwn o gefnogaeth therapiwtig i deuluoedd er mwyn helpu i wella dynameg teuluoedd a pherthnasoedd.

Defnyddio amrywiaeth o offerynnau i helpu i lywio’r cynllun gan gynnwys creu ‘ecomaps’ a ‘genograms’. Gweithio gyda theuluoedd i weithredu newid drwy ymyriadau arbenigol megis Therapi Ymddygiad sy’n Canolbwyntio ar Atebion, cyweirio perthynas y rhiant a’r plentyn, Therapi Ymddygiad Gwybyddol, cyfryngu.

Ffôn: 01554 7424560

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up