Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin

Cefnogi pobl ifanc (hyd at 18 oed) sy’n chwarae rhan sylweddol o ran gofalu am riant (neu weithiau brawd neu chwaer) yn sgil salwch, anabledd corfforol, anabledd dysgu, nam ar y synhwyrau, cyflwr iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau.

Rhaid bod y rôl ofalu yn cael effaith ar eu haddysg, bywyd cymdeithasol neu’u hiechyd emosiynol.

Cymorth un i un, gweithgareddau grŵp cyfoedion, eiriolaeth ac atgyfeirio/cyfeirio at wasanaethau eraill.

Gweithio gyda rhieni ynghylch presenoldeb da yn yr ysgol. Cefnogi teuluoedd i oresgyn unrhyw rwystrau sy’n eu hatal rhag mynd i’r ysgol.

 

Ffôn: 01554 742630
Text: 07970 827773
E-bost:gwasanaethgofalwyrifanc@sirgar.gov.uk

What is a Young Carer?

Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up