Smiling Outreach worker

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin

Cefnogi pobl ifanc (hyd at 18 oed) sy’n chwarae rhan sylweddol o ran gofalu am riant (neu weithiau brawd neu chwaer) yn sgil salwch, anabledd corfforol, anabledd dysgu, nam ar y synhwyrau, cyflwr iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau.

Rhaid bod y rôl ofalu yn cael effaith ar eu haddysg, bywyd cymdeithasol neu’u hiechyd emosiynol.

Cymorth un i un, gweithgareddau grŵp cyfoedion, eiriolaeth ac atgyfeirio/cyfeirio at wasanaethau eraill.

Gweithio gyda rhieni ynghylch presenoldeb da yn yr ysgol. Cefnogi teuluoedd i oresgyn unrhyw rwystrau sy’n eu hatal rhag mynd i’r ysgol.

 

Ffôn: 01554 742630
Text: 07970 827773
E-bost:gwasanaethgofalwyrifanc@sirgar.gov.uk

What is a Young Carer?

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up