Gwasanaeth Gofal Plant

Flying Start Carmarthenshire, Carmarthenshire County Council, NHS, Welsh Government

Mae gan blant rhwng 2 a 3 oed, sy’n byw mewn ardaloedd Dechrau’n Deg, hawl i gofal plant wedi’i ariannu a hynny am ddeuddeg awr a hanner yr wythnos (dwy awr a hanner y dydd) o ddydd lun i ddydd Gwener, am 39 wythnos y flwyddyn.

Young Children reading a story
Childcare session in Flying Start session
Ffrindiau Bach Childcare Setting

Darperir gofal plant o ystod o gyfleusterau gofal plant, mewn canolfannau yn bennaf, gan gynnwys meithrinfeydd dydd preifat, Canolfannau Teulu, Grwpiau Chwarae, Chylchoedd Meithrin a Gwarchodwyr plant. Ffocws y lle gofal plant wedi’i ariannu yw’r plentyn, ac yn enwedig sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfleoedd i ddatblygu ei iaith a’i sgiliau cymdeithasol ac yn datblygu’n emosiynol ac yn gorfforol er mwyn bod yn barod i ddechrau’r ysgol, mewn lle gofal plant diogel.  Er mwyn cyflawni hyn, mae pob lleoliad yn cwblhau Proffiliau Cyfnod Sylfaen a Holiaduron Cryfderau ac Anawsterau, sy’n olrhain cynnydd datblygiadol pob plentyn.

Ydych chi mewn Ardal Dechreu’n Deg?

Mae Dechrau’n Deg yn gweithredu ar sail ddaearyddol gan ddefnyddio côdau post. Defnyddiwch y gwiriwr côd post i weld a yw eich côd post yn gymwys ar gyfer ein gwasanaethau. Os ydych yn gymwys, defnyddiwch yswyddogaeth chwilio isod i weld pa leoliadau yn eich ardal chi sy’n cynnig gofal plant Dechrau’n Deg

A ydych yn gymwys ar gyfer Dechrau'n Deg?

Unrhyw gwestiynau?

Mae gennym adran Cwestiynau Cyffredin a fydd, gobeithio, yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych:

Cyfeiriad

Dechrau’n Deg
Cyn Ysgol Babanod y Morfa
Heol Newydd
Morfa
Llanelli
SA15 2DQ

Ffôn

01554 742447

E-bost

Dechraundeg@sirgar.gov.uk

Doeddwn i ond eisiau anfon nodyn o ddiolch ichi am eich holl waith ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Sir Gaerfyrddin. Rwy’n gweithio ar gasglu ychydig o wybodaeth ar gyfer menter leol i addysgu plant a phobl ifanc ynghylch canlyniadau cyffuriau ac alcohol. Rwy’n gweithio ar baratoi pamffled ac rwyf wedi dysgu llawer o’ch tudalen. Sylwais fod gennych rai adnoddau gwych iawn. Da Iawn!
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button