Bydwreigiaeth

Flying Start Carmarthenshire, Carmarthenshire County Council, NHS, Welsh Government

Mae ein Gwasanaeth Bydwreigiaith Dechrau’n Deg yn cynnig y canlynol i rieni yn rhai ardal Dechrau’n Deg.

Flying start tired

Mae ein Gwasanaeth Bydwreigiaith Dechrau’n Deg yn cynnig y canlynol i rieni yn rhai ardal Dechrau’n Deg.

Flying start holding hands
  • Paratoi ar gyfer esgor a gofalu am y babi, gyda chymorth un-i-un yn y cartref ac mewn grŵp.
  • Canolbwyntio ar iechyd emosiynol, lleihau straen a hyrwyddo ymlyniad/bondio cynnar.
  • Meithrin hyder o ran mynychu grwpiau lle gallant gwrdd a gwneud ffrindiau â mamau eraill.
  • Annog ymgysylltiad parhaus mewn cyrsiau a grwpiau Dechrau’n Deg eraill.
  • Ein nod yw cynyddu’r nifer sy’n bwydo ar y fron yn ardal Dechrau’n Deg a thrafod y manteision drwy Hybu Iechyd.
  • Rydym yn darparu arweiniad, mentora a chymorth drwy gydol y beichiogrwydd ac er mwyn hybu hunan-barch a chynyddu hyder.
  • Rydym hefyd yn trafod hybu iechyd drwy ein sesiynau, gan geisio lleihau ysmygu, cynyddu ymarfer corff a bwyta’n iach yn ystod beichiogrwydd.
  • Rydym yn cynnig cefnogaeth emosiynol yn y cyfnod ar ôl geni – cyfnod lle mae’r rhan fwyaf o famau’n teimlo bod cael babi newydd yn gallu bod yn heriol.
breastfeeding

*Gwasaneth cyfeirio yn unig yw hwn. I gael mynediad atobydd angen atgyfeiriad gan eich bydwraig new ymwelydd iechyd.

Ap Bwyd Doeth yn ystod Beichiogrwydd

Ydych chi’n feichiog? Ydych chi eisiau gwybod mwy am ba fwydydd sydd orau i chi a’ch babi yn ystod beich Ydych chi’n ansicr ble i ddod o hyd i gyngor a chymorth am fwyta’n dda a chadw’n heini yn ystod beichiogrwydd y gallwch chi wir ymddiried ynddo? Hoffech chi gael mynediad cyflym i’r wybodaeth hon – y cyfan mewn un lle ac ar gael yn hawdd? Mae’r ap newydd hwn, sydd AM DDIM ac a ddatblygwyd gan weithwyr proffesiynol GIG Cymru, wedi’i gynllunio i ddarparu hyn i gyd, a mwy. Mae’n dod â chyngor ynghylch maeth, gweithgarwch corfforol a phwysau iach ynghyd i’ch cefnogi drwy gydol eich taith beichiogrwydd.

Cyfeiriad

Dechrau’n Deg
Cyn Ysgol Babanod y Morfa
Heol Newydd
Morfa
Llanelli
SA15 2DQ

Ffôn

01554 742447

E-bost

Dechraundeg@sirgar.gov.uk

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button