Tîm Gofal Cymdeithasol

Flying Start Carmarthenshire, Carmarthenshire County Council, NHS, Welsh Government

Mae ein Tîm Gofal Cymdeithasol Dechrau’n Deg yn cynnwys Gweithwyr Cymdeithasol, Gweithwyr Prosiect Cam-drin Domestig a Swyddogion Cymorth. Gallant ddarparu amrywiaeth eang o becynnau cymorth i deuluoedd ledled ardaloedd Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin.

People talking

Mae ein Tîm Gofal Cymdeithasol Dechrau’n Deg yn cynnwys Gweithwyr Cymdeithasol, Gweithwyr Prosiect Cam-drin Domestig a Swyddogion Cymorth. Gallant ddarparu amrywiaeth eang o becynnau cymorth i deuluoedd ledled ardaloedd Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin.

Helpful person

*Mae’r gwasaneth hwn ddim ond i gael i rhai codau post. Defnyddiwch y gwiriwr cod post i weld a allwch chi gael mynediad at y gwasanaeth hwn.

Gweithwyr Cymdeithasol Dechrau’n Deg

Bydd y Gweithiwr Cymdeithasol Dechrau’n Deg yn helpu teuluoedd i adeiladu ar eu cryfderau ac yn cyfrannu at sicrhau’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer teuluoedd a phlant. Gallant gynnig cymorth, gwybodaeth a chyngor i deuluoedd a allai fod yn profi anawsterau o ran perthnasoedd, rhianta, iechyd meddwl, tai a rheoli materion sy’n ymwneud â dyledion. Mae Gweithwyr Cymdeithasol Dechrau’n Deg yn gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd ac yn gallu helpu drwy ddatblygu hyder ac annibyniaeth yn ogystal â chyfeirio pobl at wasanaethau cymorth eraill yn Sir Gaerfyrddin.

Support Officer Home Visit

Ydych chi’n bryderus?

Os oes gennych unrhyw bryderon amdanoch chi’ch hun new rywun arall, dyma rhai dolenni defnyddiol:

Byw Heb Ofn

Cymorth i Ferched Cymru

Cyfraith Clare

Gweithwyr Prosiect Cam-drin Domestig Dechrau’n Deg

Mae Gweithwyr Prosiect Cam-drin Domestig Dechrau’n Deg yn cefnogi teuluoedd sy’n dioddef cam-drin domestig drwy ddarparu’r Rhaglen Rhyddid; Rhaglen Pecyn Cymorth Adfer; Rhaglen Diogelwch, Ymddiriedaeth a Pharch ar sail un-i-un ac mewn grŵp yn ogystal â chymorth diogelwch un-i-un. Mae’r Gweithwyr Prosiect Cam-drin Domestig yn rhoi cyfleoedd i deuluoedd wella eu hymwybyddiaeth ynghylch cam-drin domestig mewn ymgais i adnabod arwyddion ymddygiad bygythiol a pherthnasoedd gwael. Y nod yw annog perthnasoedd iach.

Swyddogion Cymorth Dechrau’n Deg

Mae Swyddogion Cymorth Dechrau’n Deg yn gweithio mewn partneriaeth â rhieni ac yn agos ag Ymwelwyr Iechyd Dechrau’n Deg ac aelodau eraill o wasanaeth Dechrau’n Deg. Maent yn darparu ystod o gymorth un-i-un yn y cartref ar gyfer teuluoedd er mwyn helpu rhieni a gofalwyr i adeiladu ar eu cryfderau ac ymdopi â heriau rhianta a bywyd bob dydd.

Parenting Officer taking Incredible Years Course

Gall y cymorth hwn yn y cartref gynnwys rhai o’r canlynol:

  • Cymorth Bwydo ar y Fron
  • Diddyfnu
  • Tylino Babi – i hyrwyddo bondio ac ymlyniad
  • Strategaethau rhianta cadarnhaol i gynorthwyo datblygiad y plentyn
  • Sgiliau Ffordd o Fyw – trefniadau arferol yn y cartref
  • Hyrwyddo datblygiad iaith cynnar, lleferydd a chyfathrebu
  • Cefnogi teuluoedd i gael mynediad i adnoddau yn y gymuned er enghraifft Canolfannau Teulu
  • Cymorth gyda materion cysgu, hyfforddiant poti a gwybodaeth am fwyta’n iach a maeth cynnar

Cyfeiriad

Dechrau’n Deg
Cyn Ysgol Babanod y Morfa
Heol Newydd
Morfa
Llanelli
SA15 2DQ

Ffôn

01554 742447

E-bost

Dechraundeg@sirgar.gov.uk

Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button