Darpariaeth Gofal Plant

Flying Start Carmarthenshire, Carmarthenshire County Council, NHS, Welsh Government
Chwarae Pel-droed

Mae darparu gofal plant o safon uchel sy’n cael ei ariannu ar gyfer plant rhwng 2 a 3 oed yn hanfodol i raglen Dechrau’n Deg.

Darllen Stori

Mae ansawdd yn allweddol.

Mae gofal plant o safon uchel yn helpu plant i ennill sgiliau megis cymdeithasu a’r gallu i chwarae a chanolbwyntio. Mae’r rhain yn hanfodol, nid yn unig ar gyfer gallu’r plentyn i ddysgu, ond hefyd ar gyfer cyfranogi’n effeithiol mewn grwpiau. Felly dylai’r ffocws ar ddarpariaeth o safon uchel ategu pob agwedd ar ofal plant Dechrau’n Deg. Dylai gofal plant Dechrau’n Deg ymdrechu i fod yn feincnod ar gyfer gofal plant o safon ledled Cymru, yn ogystal ag ymdrechu i fod yn ofal plant o’r safon uchaf.

Children playing with a mud kitchen

Profiadau Ymgysylltiol

Mae galluogi oedolion, amgylcheddau effeithiol a phrofiadau difyr yn allweddol i ddarparu gofal plant o safon. Mae hyn yn darparu’r sylfeini ar gyfer adeiladau datblygiad yn y dyfodol.

Canllawiau ar Gyfer Gofal Plant o Ansawdd da Llywodraeth Cymru.

Mae Plentyn Iach yn Blentyn Hapus.

 • Ar gyfer datbligiad iach plant, mae’n bwysig creu amgylchedd sy’n hyrwyddo bod yn iach. Anogir agweddau ac ymddygiad iach.
 • Mae pob lleoliad yn darparu amgylchedd diogel, gofalgar ac effieithiol sy’n cefnogi plant i deimlo’n hapus a’u bod yn cael eu gwethfawrogi. Mae’r ymarferwyr yn sicrhau bod plant yn dysgu ac yn datblygu trwy brofiadau uniongyrchol a chwarae.
 • Mae pob lleoliad yn gofal plant yn wiethio tuag at Feini Prawf Gowbr Cenedlaethol y Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy.
 • Anogir pob lleoliad gofal plant i weithio i’r safonau uchaf i wneud y gorau o’r bwyd a diod a gynigir i’r plant yn eu gofal drwy rhoi’r Canllawiau Arfer Gorau Bwyd a Lleoliadau Gofal Plant (Llywodraeth Cymru, 2018) ar waith.
Young children brushing their teeth

Bydd staff Dechrau’n Deg yn darparu cyfleoedd chwarae a dysgu deniadol o safon trwy ystod o weithgareddau.

Bydd pob aelod o staff yn meddu ar y cymwysterau Gofal Plant priodol yn unol a’r fframwaith cymwysterau a nodir gan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mae pob lleoliad gofal plant yn ymdrechu i hyrwyddo’r nodau canlynol:

 • Darparu amgylchedd diogel, ysgogol ac effeithiol lle gall plant ddysgu a datblygu.
 • Cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau dan do ac awyr agored.
 • Darparu profiadau chwarae yn seiliedig ar anghenion datblygiadol y plentyn.
 • Darparu gwasanaeth sy’n cefnogi ac yn diogelu plant.
 • Cefnogi plant sydd angen cymorth ychwanegol.
 • Creu amgylchedd lle mae pob plentyn unigol yn teimlo’n werthfawr.
 • Gweithio mewn partneriaeth â rhieni/gofalwyr mewn ffordd agored a gonest.

Mae ein Tîm cynghori ar ofal plant yn cefnogi lleoliadau i gyflawni gofal plant o ansawdd uchel.

Cyfeiriad

Dechrau’n Deg
Cyn Ysgol Babanod y Morfa
Heol Newydd
Morfa
Llanelli
SA15 2DQ

Ffôn

01554 742447

E-bost

Dechraundeg@sirgar.gov.uk

Gwasanaeth prydlon iawn, diolch.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button