Children and teacher eating snack

Home Start Sir Gaerfyrddin

Cymorth Cymunedol a Gwirfoddoli Home Start Sir Gaerfyrddin

Mae Home-Start yn recriwtio, hyfforddi, cefnogi a goruchwylio gwirfoddolwyr dethol sydd â phrofiad o fagu plant, sy’n darparu cymorth ymarferol ac emosiynol yn y cartref i deuluoedd.

Mae’r cymorth yn cynnwys:

Gweithio gyda rhieni i hybu perthynas ac ymlyniad cadarnhaol

Cymorth rhianta pwrpasol i deuluoedd yn eu cartrefi eu hunain i feithrin sgiliau rhianta a hyder e.e. gosod trefn ddyddiol/ffiniau, annog chwarae/darllen/gwaith cartref.

Datblygu agweddau, uchelgeisiau a chydnerthedd cadarnhaol

Meithrin hyder a sgiliau rhieni o ran cynorthwyo eu plentyn gyda’i ddysgu e.e. gweithgareddau Chwarae ac Iaith a Chwarae a Rhif.

Cryfhau dealltwriaeth rhieni o ddatblygiad plant

Codi ymwybyddiaeth o’r perygl o ddamweiniau yn y cartref.

Annog teuluoedd i ehangu eu rhwydweithiau a defnyddio’r cymorth a’r gwasanaethau sydd ar gael yn y gymuned, e.e. Canolfannau Teulu.

Ffôn: 01269 593853 or  Contact Us

Siaradais â menyw gyfeillgar a chymwynasgar iawn pan ffoniais.
Posted by Rhiant, o Sir Gaerfyrddin
Call Now Button Scroll Up